Edit concept Question Editor Create issue ticket

Paranoidní porucha osobnosti


Prezentace

Vzrušení
 • vzrušení a aby se vytvořilo vzezření osoby opačného pohlaví.[uzis.cz]
 • Histriónská porucha osobnosti - jde o jedince, kteří se chovají teatrálně, vyjadřují přehnaně emoce (i když je tak neprožívají), jsou snadno ovlivnitelní jinými lidmi nebo okolnostmi, jejich emoční prožívání je povrchní, vyhledávají stále vzrušení a aktivity[plhb.cz]
 • .: z lat. histriō, -ōnis, m. herec, kejklíř, komediant) charakteristické znaky: sebedramatizace, teatrálnost, přehnaný projev emocí, nedostatečná racionální kontrola vyhledávání vzrušení, při kterém je postižený středem pozornosti, egocentričnost, nápadný[cs.wikipedia.org]
Strach
 • […] kriterií: bezdůvodné a nepodložené podezírání druhých z využívání, ubližování, podvádění apod. neustálé zabývání se neopodstatněnými myšlenkami o věrnosti či loajalitě přátel a blízkých. neochota, váhání důvěřovat ostatním z důvodu neopodstatněného strachu[celostnimedicina.cz]
 • Prožívají strach z opuštění a mají tendence udržovat sebedestruktivní vztahy, bývají také zlostní. V zátěžových situacích mohou reagovat psychoticky – s bludy a halucinacemi.[psycholog-praha.cz]
 • […] za sebe i při závažných životních rozhodnutích, podřizují své potřeby osobám, na nichž jsou závislí, přehnaně vyhovují jejich přáním, téměř nic na nich nepožadují, sami se cítí bezmocní, mají pocit, že se sami o sebe nedokáží postarat, mají přehnaný strach[plhb.cz]
 • Jakékoli pokusy integrovat tyto protichůdné pocity vedou ke vzniku neúnosné úzkosti pramenící ze strachu, že negativní část objektu zničí část pozitivní.[nakladatelstvi.portal.cz]
 • Mají navíc velký strach z životní nejistoty, a tak se raději ochuzují o různé zážitky. Vyhýbají se rovněž aktivitám, které vyžadují větší kontakt s lidmi.[zdravi.euro.cz]
Hněv
 • .), vyvolává to v nich právě pocity zášti a hněvu. Toto jejich negativní nastavení, které vyplývá z jejich chování ještě víc posiluje jejich pesimistické očekávání.[celostnimedicina.cz]
 • Častou emocí jsou rozpaky a stydlivost, naopak se vyhýbají hněvu. Více se zabývají malými selháními či zklamáním. Navenek působí jakoby nezúčastněně, uvnitř jsou však hypersenzitivní.[psycholog-praha.cz]
 • Neprospívají ani přehnané negativní reakce, neopodstatněný rodičovský hněv nebo naopak nezájem ze strany rodičů, který v dětech kultivuje hlubokou nejistotu a obavy.[refresher.cz]
 • Emočně nestabilní porucha osobnosti (F60.3) typ impulzivní (F60.30) dřívější názvy: osobnost agresivní, osobnost explozivní charakteristické znaky: tendence k neuváženému jednání nesnášenlivé chování, konfliktnost výbuchy hněvu a zuřivost, a to mimo jiné[cs.wikipedia.org]
 • Jsou citliví na kritiku, reagují na ni hněvem, studem, nebo pocity ponížení. Jsou závistiví, mají tendenci vykořisťovat jiné, schopnost empatie je u nich snížena. Zakládají si na své atraktivitě a po protějšku vyžadují stejnou dokonalost.[telemedicina.med.muni.cz]
Blud
 • Paranoidní symptomy se vyskytují taktéž u schizofrenie a u bludů (zejména perzekuační blud). Tak jak většina poruch osobnosti, i paranoidní porucha se začíná prvně u postiženého objevovat v rané dospělosti.[celostnimedicina.cz]
 • Stres může jejich neobvyklé vnímání a chování zhoršit až do podoby psychotické ataky s halucinacemi a bludy. Svou „jinou“ alternativní realitou se chrání oproti té každodenní, nad kterou nemají moc a nedokáží ji kontrolovat.[psycholog-praha.cz]
 • Po ru cha s bludy: Projevuje se psychotickou poruchou myšlení – bludy. U paranoidní poruchy osobnosti jde spíše o dominující myšlenku, i když někdy je velmi těžké odlišit dominující myšlenky od bludů.[nakladatelstvi.portal.cz]
 • Tvorba nepřiměřených zobecnění je dominantním obsahem paranoidních bludů.[darius.cz]
 • Tuto diagnózu bychom neměli stanovit tam‚ kde je nějaký již dříve se vyskytující zánět kůže nebo jestliže je vytrhávání vlasů způsobeno jako reakce na bludy nebo halucinaci.[uzis.cz]
Sociální izolace
 • Dělení poruch osobnosti - typické charakteristiky: Schizoidní porucha osobnosti (MKN-10) Sociální izolace i v rámci rodiny, netouží po tělesné blízkosti a vztazích, tito lidé jsou spíše samotáři, mají malý zájem o jakékoliv aktivity, emočně působí chladně[psycholog-praha.cz]
 • Projevu obvykle předchází posttramatická stresová porucha, načež se vyvíjí hostilní, nedůvěřivý postoj vůči okolnímu světu a dochází k sociální izolaci. Prognóza je špatná, jedná se o často chronifikující postižení.[wikiskripta.eu]
 • Tato porucha je charakterizována nadměrnou závislostí a vyžadujícím postojem k ostatním; přesvědčením o tom‚ že subjekt je chorobou změněn nebo stigmatizován‚ vedoucím k neschopnosti vytvářet a udržovat těsné důvěrné osobní vztahy a k sociální izolaci[uzis.cz]
Úzkostná porucha
 • Na psychiatrii se však dostávají relativně často, protože potřebují pomoc v době náhlé krize, kvůli depresivním stavům, úzkostným poruchám, poruchám přizpůsobení či poruchám příjmu potravy.[telemedicina.med.muni.cz]
 • .– ‚ považované za sekundární k hlavní diagnóze koexistující afektivní nebo úzkostné poruchy Nepatří sem:zdůrazněné povahové rysy ( Z73.1 ) F62 Přetrvávající změny osobnosti‚ které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku Poruchy dospělé osobnosti[uzis.cz]

Léčba

 • Jedinci s paranoidní poruchou jen zřídka sami vyhledají pomoc či iniciují léčbu.[celostnimedicina.cz]
 • Podobný negativní dopad měla v minulosti také léčba některých krčních onemocnění zevním ozářením, například u dětí se zvětšením brzlíku. Takovou léčbu dříve hojně praktikovali lékaři především v USA.[region.rozhlas.cz]
 • Léčba je konzervativní (koritkoidní léčba). Chirurgická léčba není indikována.[sanquis.cz]
 • Léčba paranoidní poruchy osobnosti je možná a může být velmi efektivní, pokud se zvolí správný způsob. Problémem zůstává fakt, že osoba s takovou poruchou (nebo také jinou poruchou) častokrát odmítá vyhledat odbornou pomoc a podstoupit léčbu.[refresher.cz]
 • Na druhé straně je obtížné důvěřovat léčbě, když nevěřím lékaři. A když nedůvěřuji léčbě, jak mi může pomoci? Je však těžké důvěřovat nebo nedůvěřovat, když druhého ještě pořádně neznám.[nakladatelstvi.portal.cz]

Prognóza

 • Nejhorší prognózu má anaplastický karcinom (přežití méně než 8 měsíců). Prognózu zhoršuje také rozsev nádoru do lymfatických uzlin a nález vzdálených metastatických ložisek.[region.rozhlas.cz]
 • Prognóza I přes agresivitu je prognóza příznivá – 15 let přežívá 75 % pacientů. TNM klasifikace TNM staging nádorů štítné žlázy Velikost primárního tumoru TX nelze hodnotit T0 nenalezen T1 menší než 2 cm T2 menší než 4 cm.[wikiskripta.eu]
 • Prognóza Prognóza karcinomu štítné žlázy je většinou dobrá. Nejlepší prognózu má karcinom papilární, zejména pokud je zachycen v časném stadiu (omezen na štítnou žlázu), kdy má téměř 100% vyléčitelnost.[ulekare.cz]
 • Vyžadují odlišné léčebné postupy a mají i různou prognózu. Od nádorů s velmi příznivým průběhem a dobře ovlivnitelných terapií, které jsou nejčastější, až po vzácné typy s velmi vysokou agresivitou.[mou.cz]

Epidemiologie

 • Epidemiologie mají stoupající incidenci, nejčastější endokrinní nádory vznikají nejčastěji mezi 40. a 50. rokem, ale nejsou vzácné ani u dětí více u žen (2:1) Diferencovaný karcinom štítné žlázy Histopatologický obraz papilarního karcinomu štítné žlázy[wikiskripta.eu]
 • Epidemiologie Prevalence v populaci se odhaduje na 0,5–2,5 % (DSM-IV, 1994). Vyšší, až mezi 10–30 %, je odhad v populaci hospitalizovaných a 10–20 % u ambulantních psychiatrických pacientů.[nakladatelstvi.portal.cz]
Rozdělení dle pohlaví
Rozdělení dle věku

Prevence

 • Prevence Prevencí karcinomu štítné žlázy je – pokud je to možné – vyvarovat se expozici rizikových faktorů, které jsou uvedeny výše.[ulekare.cz]
 • Prevence Vyvarovat se zbytečným rentgenovým vyšetřením, zvláště v dětském věku. Pravidelné sledování a samovyšetřování krku u lidí s výskytem nádoru štítné žlázy v rodině.[mou.cz]

Zeptat se na otázku

5000 Zbývá znaků Text formátujte pomocí příkazů: # Nadpis, **tučně**, _kurzíva_. HTML kód není povolen.
Zveřejněním této otázky souhlasíte s Podmínkami používání služby a Zásadami ochrany osobních údajů.
• Otázku přesně pojmenujte.
• Zeptejte se na konkrétní otázku a uveďte věk, pohlaví, příznaky, typ a délku léčby.
• Respektujte své soukromí i soukromí ostatních lidí, nikdy nezveřejňujte celá jména nebo kontaktní informace.
• Nevhodné otázky budou odstraněny.
• V naléhavých případech kontaktujte lékaře, navštivte nemocnici nebo zavolejte pohotovostní službu!