Create issue ticket

5 různé diagnózy pro Placebo

Zobrazit výsledky v: Français

 • Unverricht-Lundborgův syndrom

  Extrakt třezalky je účinnější než placebo u mírné až středně těžké deprese (79). V léčbě těžké deprese není účinnější než placebo (60, 116).[docplayer.cz] Přidání buspironu k SSRI při nedostatečné odpovědi na léčbu bylo úspěšné v otevřených studiích, ale placebem kontrolované studie jejich výsledky nepotvrdily (11, 74).[docplayer.cz] […] fluoxetinu a desimipraminu je nutné monitorovat hladinu TCA v plazmě, hrozí její několikanásobné zvýšení) a NaSSA SSRI, jejichž účinnost je ověřena dvojitě slepými studiemi vůči placebu[docplayer.cz]

 • Gastrointestinální stromální nádor

  Další PFS byl pozorován i v následné skupině cross-over po progresi na placebu s aplikovaným regorafenibem![zdravi.euro.cz] V rameni s placebem bylo dosaženo jen 7 % stabilizací nemoci, v rameni se sunitinibem naproti tomu 2 % parciálních remisí a 57 % stabilizací nemoci.[zdravi.euro.cz] Primárním cílem bylo PFS – v rameni s regorafenibem byl PFS sifnifikantně vyšší (4,8 měsíce) oproti PFS v placebovém rameni (0,9 měsíce) (p 0,0001).[zdravi.euro.cz]

 • Artropatie

  […] pamidronátem a intranasálním kal-citoninem prokázaly signifikatně větší snížení osteoklastic-ké aktivity měřené markery osteomodelace u intervenovaných skupin ve srovnání s placebem[hpb.cz]

 • Diabetická enteropatie

  Pioglitazone versus vitamin E versus placebo for the treatment of non-diabetic patients with non-alcoholic steatohepatitis: PIVENS trial design.[zdravi.euro.cz]

 • Alopecie

  Methods: Patients were randomly divided into two groups of garlic gel and placebo. The two groups were advised to follow the treatment twice daily, for three months.[vicevlasu.cz]

Další symptomy